جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای نمونه گیری در منزل

آزمایشگاه پاتوبیولوژی درّوس، جهت رفاه حال بیمارانی که قادر نیستند به صورت حضوری به آزمایشگاه مراجعه نمایند اقدام به راه اندازی نمونه گیری در منزل نموده است.